Reklama
 
Blog | Petr Vrana

Vývoj událostí roku 2021 okolo stavby metra D předčil naše očekávání

 

Ačkoliv se politici z vedení Hlavního města Prahy (HMP) svými mediálními výstupy snaží u veřejnosti vzbudit dojem, že právě díky nim byla zahájena a naplno běží stavba nové linky metra D, skutečnost je jiná. Metro D stále nemá pravomocné, vykonatelné stavební povolení a pokud žijeme v právním státě, pravděpodobně ho nezíská ani v roce 2022. Z tohoto pohledu byl rok 2021 naprosto klíčový. Doslova šokující byla míra rozporů mezi slovy a skutky, kterou se prezentovali nejen politici z vládní koalice HMP. V nebývalém měřítku se též obnažily systémové slabiny ve fungování našich úřadů. Pojďme si společně  připomenout podstatu problému a nejdůležitější události roku 2021.

Zákony naší země, ačkoliv jsou neustále změkčovány, ještě stále požadují, aby realizace a provoz nových staveb nezpůsoboval nadměrné škody a byly zohledněny i jiné veřejné zájmy, jako je ochrana památek, právo na příznivé životní prostředí, atd. . Jde-li tedy stavba postavit šetrnějším způsobem, měl by stavebník tento způsob zvolit. Jestliže tak neučiní, úřady rozhodující nestranně, čistě podle zákona (nikoliv pod tlakem politiků a developerů) by mu neměly destruktivní způsob stavby povolit.  Aby k takovémuto nepovolení stavby nedošlo až v pokročilé fázi rozpracovanosti projektu a tedy s velikou finanční ztrátou, bylo doposud povolování velkých staveb prováděno ve třech krocích.  Nejprve  se v rámci zjišťovacího řízení (vliv stavby na životní prostředí tzv. EIA) posoudí proveditelnost stavebního záměru a zhodnotí se například dodržení hygienických limitů hluku, zplodin, atd.  Po získání kladného stanoviska EIA následuje územní řízení (ÚR), na konci kterého je stavba již s detailněji rozpracovanou dokumentací umístěna příslušným stavebním úřadem  do daného území.  Samozřejmě detailněji rozpracovaný projekt v ÚR by neměl být v rozporu s projektovou dokumentací předloženou v rámci EIA! Nakonec probíhá stavební řízení. Zde se řeší další detaily stavby umístěné platným územním rozhodnutím a naplňují se podmínky pro realizaci stavby vzešlé z ÚR. A opět musí platit, že dokumentace stavebního řízení nesmí být v rozporu s dokumentací předchozího územního řízení.

Hlavním problémem většiny schvalovacích procesů, tedy i povolení stavby metra D je, že úřady u klíčových staveb nerozhodují nestraně, striktně podle zákona, ale pod vnějším tlakem.  Zároveň platí, že kde není žalobce, není soudce. Takže drtivá většina nezákonných úředních rozhodnutí  projde bez povšimnutí jen proto, že se nenašel žádný fundovaný, aktivní občan, který by včas uplatnil všechny opravné prostředky a v případě nutnosti celou věc dotáhl až ke správní žalobě – tedy žalobě na „nefungující stát“, nikoliv však na úředníka. Žalovat rozhodnutí jednoho konkrétního úředníka nelze!  Z tohoto mimo jiné vyplývá, že „chybující“ úředník je prakticky nepostižitelný. Stačí, když se nenechá chytit při evidentní nezákonnosti (třeba při přebírání úplatku)  a drží-li nad ním ochranou ruku politici skrze tajemníka úřadu. Takže v konečném důsledku tento systém přináší nezáviděníhodnou pozici úředníků, kteří mohou být velice efektivně nuceni prosazovat zájmy svých nadřízených na úkor dodržování zákona.  Psychologicky vzato zde hraje klíčovou roli autocenzura jednotlivých úředníků a jejich schopnost být „pružný“.

Je nutné uvědomit si výše uvedené, chceme-li pochopit více jak desetiletou historii schvalování stavby metra D a porozumět událostem roku 2021. Jak EIA z roku 2012, tak územní rozhodnutí z roku 2013 byly získány pouze v důsledku slabosti občanských spolků, které samy nebyly schopny dotáhnout podané námitky do stádia finančně náročných žalob.  Značná část dnešních potíží se schválením metra D je tedy přímým důsledkem nerovného postavení účastníků řízení a slabosti občanské společnosti viz článek Stanice metra D Olbrachtova – město versus občané. Následovalo zhruba šestileté zdržení schvalovacího procesu metra D způsobené žalobou majitelů pozemků v okolí Thomayerovy nemocnice a nádraží Krč viz článek Stanice metra D Nemocnice Krč. O tomto zdržení, jeho důvodech a jím způsobeném prodražení celé stavby politici i média zcela mlčí.

Na začátku roku 2021 bylo politikům z vedení HMP jasné, že svévole stavebníka a jemu nakloněných úřadů už neprojde tak snadno jako v letech 2012, 2013.  A co hůř, politici zjistili, že do role žalobce se tentokrát nestaví pouze nějaký enviromentální spolek, ale i desítky obyvatel z řad přímých účastníků stavebního řízení. Na začátku roku 2021 již byly podány jak námitky technického rázu dokládající rozpory v projektových dokumentacích územního a stavebního řízení vedoucí ke zbytečné destrukci území, tak i námitky podjatosti všech úředních osob. Ty upozorňovaly na fakt, že o stavbě rozhodují pražské úřady pod přímým vlivem pražských politiků, kteří nepokrytě tlačících na povolení stavby metra D.

Prakticky všechny budoucí stanice metra D na území MČ Prahy 4 byly umístěny a některé dokonce účelově upraveny tak, aby se docílilo co největšího vyčištění pozemků od vzrostlé zeleně umožňující dříve nemyslitelnou developerskou zástavbu. Ačkoliv se tento problém týká všech 5-ti stanic Pankrác-Nové Dvory, skutečný odpor obyvatel se povedlo spolku zorganizovat pouze v okolí stanice Olbrachtova. A právě na tyto obyvatele se během celé první poloviny roku 2021  soustředila pozornost primátora Hřiba, náměstků Scheinherra, Hlaváčka, politiků Prahy 4 a manažerů z Dopravního podniku s projektanty stavby.  Ve snaze izolovat spolek Pankrácká společnost se je politici pokoušeli pomocí líbivých slibů přimět k tomu, aby stáhli své námitky ve stavebních řízení a tím se nenávratně vzdali svých práv. Tak tomu bylo například i 23.3.2021, kdy jim pod vedení primátora Hřiba byl odprezentován šetrnější způsobu výstavby stanice Olbrachtova a přislíbeno zabránění následné developerské výstavby v jejich vlastnoručně vysázeném lesoparku. Níže přiložený videozáznam například obsahuje zmíněné ujištění primátora Hřiba a radního Prahy 4 Kovářík o tom, že v okolí stanice Olbrachtova nehrozí žádná následná developerská výstavba.

2021_03_23_Zastavba_kolem_Olbrachtovi.mp4

Nahrávku celé schůzky si můžete shlédnout zde Kompletní VIDEO . Nahrávku na výslovnou žádost obyvatel pořídil a následně rozeslal pan primátor. Okomentování nejpodstatnějších pasáží spolkem Pankrácká společnost, který k jednáním vůbec nebyl přizván, si můžete přečíst zde 2021_03_Vyjadreni_spolku_PS_k_nahravce_schuze_HMP_SVJ.pdf

Spolek, ač nebyl přítomen těchto jednání, byl ochoten výměnou za splnění slibů u stanice Olbrachtova stáhnout všechny své námitky a tím rezignovat na odstranění devastujících protizákonností i u ostatních stanic metra.

Zároveň v té době probíhalo řízení týkající se podaných námitek podjatosti. V něm úředníci Ministerstva dopravy Odbor drážní dopravy (MD-ODP) celkem nepřekvapivě svým usnesením podrželi podle názoru spolku podjaté úředníky z Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP). Hlavním argumentem MD-ODP pro zamítnutí námitek podjatosti bylo, že námitky podjatosti spolek nepodal včas a tedy jsou bezpředmětné. Spolek podal proti tomuto usnesení MD-ODP rozklad k ministru MD, jakožto k poslední instanci. Komise ministra MD dne 9.6.2021 vydala rozhodnutí 2021_06_09_MD_rozklad_podjatost_MHMP_zruseno_vraceno.pdf, ve kterém mimo jiné na straně č.7 potvrdilo včasnost spolkem podaných námitek a naopak vytklo MD-ODP trojnásobné překročení zákonných lhůt pro vydání jeho usnesení. V té době se zdálo, že zvítězí zdravý rozum a zákonnost nad zájmy developerské lobby.

Poté však 30.6.2021 přišla rána v podobě vydání stavebních povolení pro hlavní stavbu metra D v nezměněné, tedy původní destruktivní variantě. Tím bylo fakticky znemožněno upravit projektovou dokumentaci a vydat stavební povolení na slibovanou variantou odprezentovanou dne 23.3.2021. Šokem pak bylo, když spolek zcela náhodou narazil na usnesení rady HMP (tedy pánů Hřiba, Scheinherra, Hlaváčka, ….), kterým byl pozemek KN_879_33_Krc_Olbrachtova.pdf vlastněný HMP vložen do Pražské developerské společnosti, příspěvková organizace viz 2021_06_07_Usneseni_Rady_HMP_c.1340.pdf. Ano, jde o ten samý pozemek, který se 23.3.2021 jal primátor Hřib a radní Prahy 4 Kovářík chránit proti developerské zástavbě, a na kterém DPP na svém webu https://www.dpp.cz/metro-d/stanice/stanice-olbrachtova prezentuje po postavení stanice Olbrachtova vysázení téměř džungle.

Ačkoliv šlo ze strany vedení HMP o evidentní podraz, náměstek Scheinherr měl i po těchto událostech tu drzost v médiích tvrdit, že HMP splnilo vše, na čem se s obyvateli a spolkem dohodlo.  A i nadále tlačil na obyvatele, aby se proti stavebnímu povolení neodvolávali s tím, že až stavebník získá pravomocné stavební povolení na destruktivní variantu stanice Olbrachtova, přes to ji postaví v rozporu s tímto stavebním povolení přesně podle slibů z 23.3. 2021 !? Občané nejsou hlupáci a tak společně se spolkem samozřejmě podali odvolání, nyní však již nejen k samotné stanici Olbrachtova, ale i dalším stanicím. Vyjádření všech aktérů sporu, včetně náměstka Hlaváčka potvrzujícího, že se na „primátorem Hřibem chráněném“ pozemku  má stavět, lze vyslechnout v reportáži ČRo z 26.9.2021.

Mezi tím úředníci z MD-ODP vydali nové usnesení o podjatostech opět ve prospěch úředníků z MHMP a spolek opět podal rozklad tohoto usnesení k ministrovi MD. Komise ministra MD dne 8.12.2021 tentokrát rozhodla ve prospěch usnesení MD-ODP s odůvodněním, že v případě MHMP a metra D je systémová podjatost vyloučena, protože úřady MHMP mají výhradní působnost viz 2021_06_09_MD_rozklad_podjatost_MHMP_zruseno_vraceno.pdf  strana 8. To znamená, že prý neexistuje jiný úřad, který by mohl o věci stavebního povolení metra D rozhodovat. Takže z principu nelze poukazovat na systémovou podjatost, ale pouze podjatost konkrétních úředních osob. Tato argumentace je překvapující především z toho důvodu, že ji rozkladová komise neužila již ve svém první rozhodnutí z 9.6.2021. Celé rozhodování úředníků se tak stalo pouhou fraškou, o jejímž výsledku bude muset rozhodnout až soud.

Spolek a občané budou tedy muset v roce 2022 podat žaloby jak na stavební povolení metra D, tak s ním související rozhodnutí o povolení kácení. V jejich rámci budou napadnuty i rozhodnutí o podjatostech, které nelze soudně napadnout samostatně.

Přeji všem šťastný nový rok 2022

 

 

Reklama