Reklama
 
Blog | Petr Vrana

Řešení dopravy v Praze 4 – limity předvolebních vyjádření našich politiků

Občanský spolek Stará Krč dne 2.10.2018 uspořádal předvolební setkání kandidátů do zastupitelstva MČ Praha 4 na téma doprava. Pozvání přijali dosavadní starosta MČ Praha 4 Petr Štěpánek(SZ) , místostarosta Zděnek Kovářík(ODS), zastupitelka Petra Rejchrtová(bezPP za Piráty) a bývalý náměstek primátora pro dopravu Jiří Nouza(bezPP za 4pro4) .

Všichni čtyři kandidáti do zastupitelstva dostali několik dní předem 4 otázky týkající dopravy v Praze 4 tak, aby měli dostatek času na rozmyšlení odpovědí. Zároveň byli upozorněni, že na zodpovězení jedné otázky bude mít každý z kandidátů maximálně tři minuty. Těchto celkem 4 x 4 x 3 = 48 minut bylo doplněno o čas na otázky z řad publika. Vzájemnou diskuzi mezi jednotlivými kandidáty organizátoři předem vyloučili. Každý občan, kterého trápí automobilová doprava v jižní části Prahy 4, může shlédnout vystoupení těchto minulých a budoucích nejvýznamnější komunálních politiků zdeV tomto článku se pokusím co nejstručněji vypíchnout naopak co od těchto politiků nezaznělo a co podle mého názoru zaznít mělo. Jsem přesvědčen, že řešení zdánlivě neřešitelných problémů existují!

Klíčové pro kontext jednotlivých otázek bylo úvodní slovo moderátora, který se pokusil zveřejněním dostupných informací zamezit vyhýbavým odpovědím.

 1. Emise z dopravy
  Moderátor: Středem Krče dnes vede šestiproudá Jižní spojka se zátěží 130.000vozů denně a s průměrnou rychlostí aut cca 90km/hod. Ta se kříží s dvěma tranzitními komunikacemi – Vídeňskou (46.000aut) a Pod Višňovkou/Sulická/Na Strži (29.000aut). Hluk z Jižní spojky překračuje hlukové limity, Jižní spojka je provozována na výjimku městského hygienika.
  Otázka: Budete-li zvolen, jaké budete prosazovat řešení nadlimitního hluku a vysokých emisí z dopravy na Jižní spojce, Vídeňské, Na strži/Sulické/Pod Višňovkou?

 2. Nová výstavba v Krči a její dopravní napojení
  Moderátor: U nemocnice Krč se připravuje velká developerská výstavba (projekty společností Reflecta, Central Group a Bečvářová Krč). Obdobná výstavba se připravuje u nádraží Krč (projekt společnosti Reflecta). Obě lokality budou přitom dopravně napojeny jen na dvě již dnes přetížené ulice (Vídeňská a Pod Višňovkou/Sulická)
  Otázka: Budete-li zvolen, jaká opatření regulující výstavbu a jaké dopravní napojení obou stavebních záměrů budete prosazovat, aby nedošlo ke kolapsu dopravy a byly dodrženy hygienické limity v území Krče?

 3. Souběh velkých dopravních staveb s dopadem na Krč
  Moderátor: Připravuje se výstavba a rekonstrukce velkých dopravních staveb – rekonstrukce Barrandovského mostu, zastřešení Spořilovské, výstavba KOMOKO (spojení okruhu s Barandovským mostem přes Modřany) a výstavba metra D včetně odvozu výkopku. Všechny akce budou probíhat podle dostupných informací ve stejném období, tj. v letech 2020- 2022.
  Otázka: Budete-li zvolen, jaká opatření budete prosazovat, aby nedošlo ke kolapsu dopravy a byly dodrženy hygienické limity v území Krče?

 4. Celkové cílové řešení dopravy v Krči a Vídeňská ulice
  Moderátor: Středem Krče prochází šestiproudá Jižní spojka a dvě tranzitní komunikace (Vídeňská a Na strži/Sulická/Pod višňovkou). Barandovský most na Jižní spojce je na hraně kapacity, přesto se k němu přivede nová doprava od okruhu přes Komořany. Ve špičce již dnes nedostačuje kapacita nájezdu z Jižní spojky na Magistrálu. Ráno i odpoledne jsou kolony na Jižní spojce, Vídeňské, Budějovické,  Na Strži, Zálesí, Štúrově i Pod Višňovkou. Chystají se stavby Vestecké spojky a dálnice D3, které opětovně vyvolají tlak na rozšíření Vídeňské mezi Kunraticemi a křižovatkou Zálesí. Existují záměry, které předpokládají výstavbu v místech parkovišť na sídlišti Krč.
  Otázka: Budete-li zvolen, co považujete Vy a Vaše strana za cílové řešení a jakou máte hlavní prioritu v tom, aby se situace v Krči z hlediska přetížených komunikací, parkování, hluku a emisí vyřešila a Krč se stala stejně obyvatelnou jako je Podolí, Braník či Hodkovičky?

A nyní odpovědi, které od politiků nezazněly, ale které podle mne zaznít měly:

  • Na první otázku:
   Ze všeho nejdříve zjistím, kde se zasekla realizace protihlukových opatření na Jižní spojce, která byla vyžadována Výjimkou hygienika na provozování zdroje nadměrného hluku z 12.2.2016 v úseku Vrbova – 5.května, jejíž platnost končí 31.12.2018.  Dne 9.5. 2017 bylo vydáno Územní rozhodnutí pro stavbu protihlukových stěn, Hlavní město Praha má peněz, že neví co s nimi a přes to se nic neděje.
   V rámci nové výjimky hygienika, která bude muset být vydána od 1.1.2019, nemá-li být Jižní spojka uzavřena, budu usilovat, aby Městská část Ph4 požadovala doplnění protihlukových opatření o umístění protihlukových stěn i na nadjezd Vídeňské ulice a dál na východ tak, aby byla proti hluku chráněna  východní část Horní Krče s Kačerovem.
   Budu požadovat, aby náhradou za zrušenou měřící stanici emisí v Braníku byla umístěna nová měřící stanice emisí PM10 a PM2,5 v obytné oblasti Krče. V dnešní době nemá největší městská část Prahy ani jednu měřící stanici zplodin a přitom centrální oblasti Praha 4 jsou emisemi nejvíce zatíženými z celé Prahy. Na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu poskytovaná online data z měřící stanice by mohla sloužit místním obyvatelům jako informace, kdy mohou větrat, či místní školám a školkám, kdy mohou jít s dětmi ven.
   Samotná výstavba a zprovoznění linky metra D nesníží v Praze 4 intenzitu automobilové dopravy, pokud současně se zprovozněním metra nedojde k přiškrcení paralelně k metru vedoucích komunikací Vídeňská, Libušská, Novodvorská. Bez jejich přiškrcení budou tyto komunikace vytíženy tranzitní dopravou jako dnes na hraně svých kapacit a přínos metra D bude pro obyvatele Krče prakticky nulový.
   Metro D vedoucí kolmo na Jižní spojku logicky Jižní spojce nikterak neodlehčí. Jižní spojce odlehčí teprve zprovoznění části pražského okruhu 511, které je však zatím v nedohlednu.
   V neposlední řadě by si měla městská část objednat vlastní kontrolní měření intenzity dopravy, protože z dat TSK vyplývá, že na uvedených komunikací intenzita dopravy na zmíněných komunikacích dlouhodobě klesá, což je v rozporu s žitou zkušeností.
  • Na druhou otázku:
   Především budu prosazovat zachování otevření komisí rady městské části pro veřejnost tak, aby mohli být obyvatelé i nadále přítomni při prezentacích stavebních záměrů a jejich schvalování a tím přispět k transparentnosti fungování radnice.
   Budu prosazovat, aby městská část v reakci na odmítnutí odboru územního rozvoje MHMP podmínit návrh zadání změny UP Z2440 vypracováním územních a dopravní studie pro celou jižní část Prahy 4 sama nalezla zpracovatele těchto studií a ze svých prostředků tyto studie nechala transparentně vypracovat. Průběžné výsledky těchto studií projednat na veřejnosti přístupných komisích územního rozvoje a dopravy.
   Nová dopravní napojení, která by nějak zásadně vyřešila obslužnost zmíněné výstavby, fakticky nelze provést. Obslužnost bude provedena pomocí stávajících komunikací, přičemž krokem zajišťujícím prevenci proti kolapsu dopravy a dodržování hygienických limitů je přiškrcení Vídeňské, Libušské a Novodvorské na jižním konci Prahy 4 v návaznosti na zprovoznění alternativní dopravy v podobě linky Metra D.
  • Na třetí otázku:
   Bude-li v rámci rekonstrukce přiškrcen Barrandovský most, kolapsu dopravy se pravděpodobně nevyhneme. Lze pouze zajistit to, aby se důsledky tohoto kolapsu nekoncentrovali pouze na jednom místě, kterým je Krč. Kamionová doprava bude muset být bezpodmínečně i nadále odkloněna po Spořilovské, technické řešení zastřešení Spořilovské za plného provozu padá na hlavy těch politiků a úředníků, kteří s těžkým zastřešením Spořilovské souhlasili a nyní opět kandidují do zastupitelstev.
   Odvoz výkopku při stavbě metra D musí být proveden pomocí železnice. Toto budu prosazovat jako nepřekročitelnou podmínku pro souhlas s výstavbou metra D. Jiné varianty nepřicházejí v úvahu.
  • Na čtvrtou otázku:
   V krátkodobém horizontu jsou prioritami protihluková opatření a měření emisí polétavého prachu z dopravy.
   Dlouhodobou priorita je zprovoznění metra D, které má primárně ulehčit stávající dopravě. Veškerá okolní výstavba nabalená na metro D nesmí vést ke zhoršení stávajícího stavu dopravy (zvýšení intenzity automobilové dopravy), ale naopak k jeho zlepšení. Do případné koaliční smlouvy budu vyžadovat dva body.
   1) Zachování otevřených komisí rady MČ pro veřejnost.
   2) MČ zajistí vypracování dopravní a územních studií. Je jedno či svépomocí nebo pomocí příspěvkových organizací MHMP. Klíčovým zadáním těchto studií by měl být požadovaný cílový stav po realizaci všech stavebních záměrů v oblasti Krče, po zprovoznění metra D a modifikaci návazné autobusové dopravy. Ten by měl být vyjádřen například procentuálně ke dnešnímu stavu.

Reklama